Omstilling og forbedringsarbeid

Forventninger til bedrifter, ledere og ansatte øker. Kravet til effektivitet blir stadig høyere, og mange bedrifter må omstille seg til nye kunder og markeder, utvikle nye produkter og tjenester, og ta i bruk ny teknologi. For å tilpasse seg og sikre lønnsomhet er bedriftene avhengig av å ha gode og tydelige prosesser, effektive og motiverende ledere, og dyktige ansatte som fungerer optimalt. Vi må sikre at flest mulig av våre ressurser brukes på verdiskapning

Omstilling og forbedringsarbeid

Forventninger til bedrifter, ledere og ansatte øker. Kravet til effektivitet blir stadig høyere, og mange bedrifter må omstille seg til nye kunder og markeder, utvikle nye produkter og tjenester, og ta i bruk ny teknologi. For å tilpasse seg og sikre lønnsomhet er bedriftene avhengig av å ha gode og tydelige prosesser, effektive og motiverende ledere, og dyktige ansatte som fungerer optimalt.

Vi må sikre at flest mulig av våre ressurser brukes på verdiskapning – det våre kunder er villige til å betale for - enten i form av økt betalingsvilje eller lojalitet.

Bright jobber med omstilling- og forbedringsarbeid i flere store norske entreprenører innen prosjektbasert industri. Felles for dem alle er komplekse bygge- og konstruksjonsprosesser med mange fagfolk i ulike roller.

Resultater skapes av mennesker. Gode resultater er avhengig av at flest mulig er drevet av et ønske om å optimalisere dagens drift og prosesser, for å styrke egen konkurransekraft og lønnsomhet i et stadig mer krevende marked.

Brights praktiske og pedagogiske tilnærming til omstilling- og forbedringsarbeid er basert på 2 kritiske suksessfaktorer; forankring og involvering – fra ledergruppe til den enkelte fagarbeider. Målet er å skape stor grad av eierskap til forbedringsarbeidet på egen arbeidsplass slik at viljen og lysten til forbedringsarbeid skapes nedenfra i organisasjonen.

Oppfølging er også helt kritisk for suksess med omstilling og forbedringsarbeid. Uten tett oppfølging fra toppledelse og prosjektledelse vil selv de best viljer og intensjoner brenne ut av seg selv.

Vår erfaring i slike forbedringsprosjekter er at de bør være konsulent-støttet av rådgivere med spesifikk erfaring fra bransje eller prosjekt, men må være lederdrevet av sentrale personer i egen organisasjon om forbedringsarbeidet skal kunne bli en del av bedriftens egen kultur.

 

Lean og kontinuerlige forbedringer

LEAN står sentralt i vår filosofi og våre metoder – med en særlig forankring i forskning fra Koskela og Ballard og fagmiljøene rundt Kongsberg og NTNU. 

I vårt arbeid med LEAN er målet å skape FLYT i alle prosesser ved systematisk å fjerne alle hindringer som medfører STOPP, og dermed redusert effektivitet og progresjon i bedriftens prosjekter.

Når prosjektene blir store og kompliserte kan man ikke skape lønnsomhet ved å ”stå på mer”, men ved å utnytte tiden bedre ved å rendyrke og optimalisere kritiske prosesser.

Lean og kontinuerlige forbedringer er ikke de store dramatiske kursendringene, men heller små skritt og forbedringer som en løpende kontinuerlig prosess – fra ett etablert, kvalitetssikret  standardnivå til et nytt og enda bedre.

 

Prosesskartlegging og prosessoptimalisering

Lean handler om å skape de gode prosessene. Gode prosesser involverer og gir eierskap på tvers av virksomhetens funksjoner. Bedriftens suksess er i stor grad avhengig av og relatert til hvor gode disse prosessene er.

Uavhengig av bransje arbeider vi i Bright etter følgende grunnmodell:

 • Med utgangspunkt i bedriftens verdikjede kartlegger vi dagens prosesser (mapper current state)

 • Vi avdekker områder eller delprosesser som ikke fungerer optimalt

 • Vi søker å avdekke ikke-verdiskapende aktiviteter som reduserer lønnsomheten og hindrer rett fokus

 • Når dagens prosesser er kartlagt retter vi fokus mot optimalisering (designer future state)

 • Hvordan kan vi utvikle og forbedre våre prosesser slik at de sikrer bedre FLYT og eliminerer årsaker til STOPP?

 • Hvordan kan vi sørge for at de nye prosessene i større grad er basert på PULL enn PUSH fra forrige ledd eller delprosess?

 • Nødvendige endringer blir definert og satt på agendaen som løpende forbedringer fra et STANDARDNIVÅ til et nytt

 

Lean Construction for prosjektbaserte virksomheter (bygg/anlegg/skip)

Lean Construction bygger på grunnleggende Lean-filosofi, men er videreutviklet og tilpasset for å møte utfordringer innen prosjektbaserte virksomheter som bygg og anlegg og større komplekse prosjekter innen skipsbygging og konstruksjon.

De viktigste bidragsyterne til utviklingen av Lean Construction er Lauri Koskela og Glenn Ballard. Koskela fremhever betydning av å skape FLYT som nøkkelen til effektiv produksjon. Ballard innfører begrepet ”The Last Planner System” med vekt på planlegging, organisering, involvering og samhandling.

I komplekse byggeprosjekter kan man ikke detaljplanlegge lang tid i forveien. Detaljplanlegging må skje så tett opp til det tidspunktet som aktivitet skal gjøres. Derfor er det avgjørende at ”The Last Planner” som for eksempel bas/formann gjør dette arbeidet sammen med sine nærmeste.

”Last Planner”- systemet er avhengig av sterk involverende planlegging hvor fagarbeidere etterspør stadig nye oppgaver og nærmest konkurrer om å få gjort det de selv har forpliktet seg til å utføre.

Prosjektleder og anleggslederes oppgave blir å rydde unna alle hindringer for at fagfolkene skal kunne gjennomføre sine byggeaktiviteter uten STOPP og med best mulig FLYT.

Dette er det viktig at vi måler. Nye KPI må kanskje innføres for å synligjøre dette.

For at man skal lykkes med dette er det avgjørende at man etablere en klar og tydelig plan og møtestruktur med tydelig og fast agenda, hvor alle kjenner sitt ansvar og sine roller.

Tilnærming og arbeidsform

Bright Performance disponerer kompetanse og erfaring i bruk av Lean både innenfor bygg og anleggs virksomhet og tradisjonell industri. Vår arbeidsform er  praktisk og ”rett på sak”. Vi arbeider sammen med lederne for å videreutvikle og forsterke prosesser og sikre lønnsomhet.

Resultater

Lean Construction bidrar til å oppnå planlagt resultat ved hindre margintap, eliminere sløsing av tid og materialer og sikre gjennomløpstid ved å optimalisere FLYT.

Hvordan komme i gang?

Lean Construction kan anvendes i både små og mellomstore prosjekter – fra noen uker til prosjekter som strekker seg over flere år. Mange venter på det ”riktige” prosjektet for å komme i gang. Men å vente på det ”riktige” prosjektet innebærer å avstå fra muligheten for læring og for resultatforbedring.

 

Lean i Kraft og Energisektoren

For å sikre optimal drift, bygging og vedlikehold av kraftnettet, har leverandører av infrastruktur i kraftnettet tatt i bruk Lean prinsipper og metoder. Lean stammer opprinnelig fra Toyotas produksjonssystem og er i dag verdens mest brukte metode for effektivisering og optimalisering gjennom hele verdikjeden.

I motsetning til tradisjonelle endringsprosesser begynner dette Lean arbeidet hos de som kjenner og deltar i det daglige arbeidet. Enten det er i produksjon, vedlikehold eller bygging av nye linjer.

Bright velger å fokusere på følgende nøkkelområder for bygging og vedlikehold av infrastruktur i kraftnettet:

 1. Effektiv planlegging

 2. Flyteffektivisering

 3. Kvalitet

 4. Etablere beste praksis

 5. Involvering

 6. Målstyring

 

Det vi har oppnådd i mange av våre prosjekter i kraftbransjen kan oppsummeres slik:

 • Fått opp kvaliteten i alle ledd

 • Raskere avslutning av prosjekter

 • Redusert periodisering

 • Økt lønnsomhet i selve prosjektgjennomføringen

 • Økt medarbeidertilfredshet – pga økt involvering og eierskap

 • Etablert en ny kultur som setter fokus på kontinuerlige forbedringer

 

 

Vil du vite mer om omstilling og forbedringsarbeid?

Last ned vårt erfaringsnotat!

whitepaperbright1lastned.jpg

Last ned vårt Whitepaper om omstilling og forbedringsarbeid. Et erfaringsnotat fra vårt arbeid med omstilling og forbedringsarbeid i prosjektbaserte virksomheter.

ExideTechLogo_white.png
Jackon_Logo_white.png
WEB-RGB_Outline_vhit.png
Havyard1024x1024_white.png
Group 3.png
logotollboden.png
6b.fordlogo.png
Aspire logo hvit.png
Mills_logoer.png
Stryhns_corp_4F (1).png
FOODMARK.png
b.png

Uforpliktende workshop: Vi setter av inntil 4 timer med 2 rådgivere - uten noen form for forpliktelser