Strategi

Bright har lang erfaring med oppdrag av strategisk karakter både i norske og nordiske bedrifter. Våre oppdrag på det øverste strategiske nivået er arbeidet med få på plass en helhetlig forretningsstrategi med tydeligere føringer for hva som må vektlegges i de ulike virksomhetsområdene i selskapet for neste planperiode.

”Plans are nothing – planning is everything”

- Dwight D. Eisenhower

Forretningsstrategi

Prosessen styres av Bright som gruppe-coaching sammen med bedriftens utvidede ledergruppe.

En av de suksessfaktorer vi har registrert gjennom mange slike prosjekter – er betydningen av tilstrekkelig involvering for å skape et godt resultat.

Hvorfor er det viktig med involverende strategiprosesser?

 • Skape bevisstgjøring, forståelse og felles fokus

 • Eierskap til nødvendige endringer

 • Skape rom for åpenhet og forventningsavklaringer

 • Tid til helhetstenking og erfaringsutveksling

 • Bli enige om de GREP som sikrer selskapet konkurransekraft og markedsposisjon

 • I felleskap balansere hensynet til ”ambisjon” og ”risiko”

 

Strategiprosessens oppbygning og struktur

Trinn 1

Oppdatere bedriften Strategiske fundament for neste planperiode, med et langsiktig perspektiv på konkurransearenaen i 2020. Forankring. Stikkord er Visjon. Ambisjon. Vekst. Involvering.

Trinn 2

Ekstern og intern analyse med fokus på egen konkurranseposisjon, hva er de større strategiske mulighetene, og hvilke interne gevinster som kan hentes ut av egen organisasjon. Her må det tas stilling til graden av involvering i egen organisasjon og dybdenivået i de valgte analyser.

Trinn 3

Her bryter vi ned de overordnede ambisjoner til klare mål pr satsningsområde, utvikle et tydelig målhierarki som legger grunnlaget for strategiske valg. Utvikle eller oppdatere klare KPI som grunnlag for operasjonelle styringsmål per område/avdeling.

Trinn 4

Bestemme strategiske GREP avhengig av valgte markedsposisjon og ønsket vekststrategi, samt interne GREP for og ta ut potensialet for effektivitet og lønnsomhet internt i systemet

Trinn 5

Bestemme hvilke aktiviteter som er nødvendige for å gjennomføre de strategiske GREP. Inkluderer ressursbruk, tidshorisont, virkemidler og dedikerte ansvarspersoner.

Videre legges det planer for oppfølging uavhengig av eventuelt ekstern støtte i denne perioden.

 

Eksempel på helhetsmodell for den strategiske planprosessen:

Forretningsstrategi og strategiprosess

 

Hvordan jobber Bright med slike prosesser?

 • Understøtte strukturerte samtaler med ledergruppe eller strategigruppen

 • Bistår i prosesser med andre grupper så som funksjonsledere, mellomledere og ansatte – til forankring, idemøter, utforskning av muligheter og trusler, avklare interne og eksterne styrker og svakheter, eller til å innhente kundeinformasjon.

 • Dokumentere prosessen og resultatene

 • Sikrer involvering av mennesker på alle nivåer

 • Bidrar med egne analyser – eller gjennom interne ressurser

 • Ivaretar organisatoriske forhold som sikrer endringsevne og motivasjon

 • Vi arbeider som bedriftens rådgivere og driver resultatsikring

 

Markedsplanlegging og markedsstrategiarbeid:

Hva skal være markedsstrategien for neste år?

Hvordan skal vi i felleskap utvikle en helhetlig markedsplan som er med på å realisere våre budsjett eller salgsmål?

Alle bedrifter har klare deadlines for sine budsjetter med hva som skal oppnås av resultater for neste planperiode. Ikke alle har like gjennomarbeidede planer for hvordan resultatene skal nås.

Er det behov for hjelp eller faglig støtte til utvikling av helhetlige og strukturerte markedsplaner som fundament for bedriftens samlede salg- og markedsaktiviteter?

Bright har gjennom mange år vært med på å utvikle slike planer og markedsstrategier for mer enn 140 norske bedrifter – fra store konsern med over 4 milliarder i omsetning til SMB bedrifter i NHO regi.

Vi tar utgangspunkt i bedriftens strategiske planer for vekst og utvikling, og utvikler sammen med bedriften en taktisk markedsplan med en planhorisont for de neste 12 mnd.

Målet er eierskap og tydeliggjøring av hva som konkret skal gjøres for å nå våre budsjett mål mot våre ulike målgrupper.

 

Eksempel på faglig innhold i slike prosesser:

 • Utvikle en arbeidsmodell som er tilpasset denne typen bedrift

 • Gjennomgang av strategisk fundament fra selskapets overordnede strategiprosess

 • Analysere aktuelle interne og eksterne rammebetingelser på taktisk nivå - SWOT

 • Utvikle et riktig målhierarki ut i fra markedspotensial og muligheter

 • Utforme en optimal markedsstrategi for posisjonering og konkurranse-differensiering

 • Utvikling av eksterne strategier mot ulike markeder med fokus på nye og eksisterende kunder

 • Utvikle et taktisk markedsprogram for alle kommende kampanjer og markedsaktiviteter

 • Utvikling av rutiner for kontroll, evaluering og læring for input til neste års markedsplan

 

Nødvendige samlinger gjennomføres som gruppe-coaching med de som har ansvar for salg og markedsføring - hvor vi gjennom flere større og mindre samlinger arbeider oss gjennom planprosessen i felleskap. Denne prosessmodellen er lagt opp på en slik måte at den og skal fungere som et kompetanseløft innen markedsføring for gruppens medlemmer. Vi skal sammen skape en  ”rød tråd” gjennom hele planarbeidet –  som ender ut med en konkret markedsplan for neste budsjettperiode.

 

Strategisk salg

Må salget styrkes med 20%?

Skal det satses aktiv på nye kundegrupper?

Har vi kontroll på den delene av våre kunder som vil stå for 70% av omsetningen?

Ser vi store muligheter for økt salg til våre viktigste nøkkelkunder?

Har vi konkrete planer for dette arbeidet?

Strategisk salg er et konsept fra Bright som har som mål og hjelpe og utvikle de som har ansvaret for marked- og salgsansvar innen B2B. Bright legger til rette ved å skape en helhetlig rød tråd fra bedriftens overordnede strategier til nødvendig endring i den enkelte selgers utfordringer og prioritering foran et nytt budsjettår.

Vi hjelper våre kunder med å konkretisere planer innen de mest strategiske sidene av salgsarbeidet:

 • Hvordan utvikle kundestrategier mot nye, eksisterende og tapte kunder?

 • Hvordan tydeliggjøre vår egen kundeplattform og nødvendige endringer i denne.

 • Hvordan utvikle konkrete salgs- og utviklingsplaner pr kunde (PPK)

 • Hvordan utvikle en helhetlig strategi mot bedriften viktigste kunder.

 

 

ExideTechLogo_white.png
Jackon_Logo_white.png
WEB-RGB_Outline_vhit.png
Havyard1024x1024_white.png
Group 3.png
logotollboden.png
6b.fordlogo.png
Aspire logo hvit.png
Mills_logoer.png
Stryhns_corp_4F (1).png
FOODMARK.png
b.png

Uforpliktende workshop: Vi setter av inntil 4 timer med 2 rådgivere - uten noen form for forpliktelser